Usługi i współpraca

Biuro Rachunkowe APIS świadczy kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.

Zakres naszych usług obejmuje, m.in.:

Przebieg współpracy:

- księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

- wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

- sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,

- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,

- doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,

- zakładanie i likwidacje działalności.
- księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,

- wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych,

- sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,

- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,

- doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,

- zakładanie i likwidacje działalności.
- otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,

- bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej,

- wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia niskocennego,

- przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,

- zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, cash flow oraz informacji dodatkowej, zeznania rocznego CIT-8 oraz pomoc w przygotowywaniu uchwał,

- sporządzanie sprawozdań statystycznych,

- rejestracja spółek prawa handlowego,

- tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości,

- sporządzanie raportów kasowych,

- opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości.
- prowadzenia ewidencji VAT sprzedaży i zakupu,

- prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie usług,

- sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie ich do urzędu skarbowego.
- przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,

- sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,

- obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,

- obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- sporządzanie oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń (PIT-8AR, PIT-4R),

- sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: raportów RMUA, kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),

- przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy),

- prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych).

- prowadzenie ewidencji urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,

- pomoc przy opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, itp.
-przygotowywanie części finansowej biznes planów,

-prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu,

-opisywanie dokumentów księgowych , zgodnie z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie,

-sporządzanie wniosków o płatność,

- współpraca z firmami doradczymi w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm.
- możliwość przygotowywania do realizacji przelewów w systemie bankowym klienta,

- wystawianie not odsetkowych, wezwań do zapłaty,

- reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS,

- wyprowadzanie zaległości księgowych.

Rozpoczęcie współpracy

Podjęcie współpracy rozpoczyna się od podpisania umowy oraz upoważnień do reprezentowania Państwa firmy przed organami administracji tj. Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym celu niezbędne jest podanie podstawowych danych firmy takich jak nr NIP, REGON, KRS.

Biuro Rachunkowe APIS składa wszystkie niezbędne dokumenty zawiadamiające o zawarciu umowy w odpowiednim dla Państwa firmy Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dla firm dopiero rozpoczynających działalność i deklarujących podjęcie współpracy z Biurem Rachunkowym APIS oferujemy bezpłatne konsultacje obejmujące przygotowanie dokumentów związanych z rejestracją firmy oraz pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Wzory umów z Biurem Rachunkowym APIS
Pełnomocnictwa i upoważnienia

Comiesięczna współpraca

Po podpisaniu umowy o świadczenie usług księgowych, Państwa firma zobowiązana jest jedynie do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, czyli do wystawiania dowodów sprzedaży (faktur, rachunków, paragonów fiskalnych) oraz do gromadzenia dokumentów zakupu otrzymywanych od swoich kontrahentów (faktury zakupu towarów, koszty takie jak telefon, paliwo itp.). Zgromadzone dokumenty dostarczają Państwo do Biura Rachunkowego do 7 dnia każdego miesiąca rozliczeniowego. Dokumenty można dostarczyć osobiście w godzinach 8.00 - 16.00, praktykujemy także dostarczanie dokumentów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Na podstawie otrzymanych dokumentów Biuro sporządza odpowiednie rejestry i ewidencje podatkowe, oraz przygotowuje stosowne deklaracje podatkowe, które przesyła w obowiązujących terminach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, drogą elektroniczną do właściwych urzędów skarbowych.

Po sporządzeniu deklaracji rozliczeniowych zostają Państwo poinformowani o wynikach finansowych firmy w danym okresie rozliczeniowym oraz o wysokości zobowiązań podatkowych, informacja wysyłana jest na podany przez Państwa adres e-mail lub przekazywana telefonicznie w zależności od Państwa preferencji. Informacja wysyłana jest z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby byli Państwo w stanie terminowo uregulować swoje zobowiązania podatkowe.

Po zamknięciu miesiąca dokumenty księgowe wraz z deklaracjami mogą być przechowywane w siedzibie Biura lub przekazywane Klientowi w całości lub w części zgodnie z Państwa preferencją.